Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Vizyon ve Misyon

VİZYON


Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu, gelişen şartlara uygun mesleki bilgi, beceri ve teknoloji kullanımına haiz, bölgesel ve ulusal alanda talep edilir, analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahip nitelikte ara elemanları yetiştiren; kurulu olduğu yörenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını kavrayabilmiş, yörenin vizyonunun oluşturulması sürecinde toplumun tüm kesimleri ile işbirliği içerisinde etkin bir şekilde rol alan, yenilikçi, çağdaş ve yüzü geleceğe dönük bir kurum olmaktır.

 

MİSYON


Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının artan bir şekilde ihtiyaç duyduğu, uluslararası standartlarda mesleki bilgi ve beceriye sahip, mühendis ile işçi arasında köprü kurabilecek, üstün nitelikli ara elemanları yetiştirmek için gerekli çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır. Ayrıca, toplumun ihtiyaç duyduğu; idealist, araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, özgün bilgi üreten ve bilgiyi paylaşarak toplumun gelişim sürecine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

 

TEMEL DEĞERLER


Adalet ve Liyakat: Yüksekokulumuzda görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılması, görevde yükselmelerde ise işin ehline uygun kişilerin atanmasıdır.
Temel hak ve hürriyetlere saygı: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu yasalarda yazılı temel hak ve hürriyetlere saygılıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan temel ilke ve değerlere bağlıdır.
Evrensellik: Tüm hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer ve normlara uygun davranmaktır. 
Bilimsel ahlak ve kurumsal kimlik: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bilimsel ahlaka saygılı ve kurumsal kimliği ön plana çıkaran bir anlayışa sahiptir.
Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla hareket etmektedir.
Toplam kalite yönetimi ve üretkenlik: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Toplam kalite yönetimine önem veren ve üretken bir yapıya sahiptir.
Hoşgörü ve alçak gönüllülük: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu hoşgörü ve alçak gönüllülük ilkesini benimsemiştir.
Özgürlük ve sorumluluk: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu özgürlük ve sorumluluk ilkesini benimsemiştir.
Özgüven ve disiplin: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu özgüven ve disiplin ilkesini benimsemiştir.
Doğaya ve çevreye saygı: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu doğaya saygılı, çevreye duyarlıdır.
Toplumsal sorumluluk ve paylaşım: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu toplumsal sorumluluğun bilincinde ve paylaşımcı bir oluşum içerisindedir.
Öğrenci merkezli yönetim anlayışı: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu öğrenci merkezli bir yönetim anlayışı benimsemiştir.
Hayatboyu öğrenme: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu hayat boyu öğrenmeye önemvermektedir.

Menüyü Kapat